Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 16 medlemmer, af hvilke tre udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, fem vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, et medlem udpeges af Danske Bioanalytikere, et medlem udpeges af Danske Fysioterapeuter, et medlem udpeges af Ergoterapeutforeningen, et medlem udpeges af Kost- & Ernæringsforbundet og et medlem udpeges af Jordemoderforeningen samt to særligt sagkyndige medlemmer, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed. 

Pr. 1. maj 2018 var det udpegningsår for henholdsvis Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer.

Udpeget af Danske Regioner

 • Ulla Astman, formand, regionrådsformand
 • Bo Libergren, medlem, regionrådsmedlem
 • Steen Thomsen, medlem, regionrådsmedlem
 • Thyge Nielsen, (fratrådt 30. april 2018), medlem, regionrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Niels Borring, medlem, borgmester
 • Paw Karlslund (fratrådt 30. april 2018), medlem, 2. viceborgmester

Udpeget af Kost- & Ernæringsforbundet

 • Ghita Parry, medlem, formand Kost- & Ernæringsforbundet

Udpeget af Danske Fysioterapeuter

 • Tina Lambrecht, medlem, formand for Danske Fysioterapeuter

Udpeget af Danske Bioanalytikere 

 • Bitten Kristensen (udpeget 27. november 2018), medlem, næstformand for DBio 
 • Bert Asbild (fratrådt 26. november 2018), medlem, formand for DBio

Udpeget af Ergoterapeutforeningen

 • Tina Nør Langager, medlem, formand for Ergoterapeutforeningen

Udpeget af Jordemoderforeningen

 • Lillian Bondo, næstformand fra 11. juni 2018, formand for Jordemoderforeningen

Udpeget af Danske Regioner, KL, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost- & Ernæringsforbundet

 • Henriette Schütze, CFO, Nordic Tankers, (revisionsudvalgsformand) 
 • Lisa Lund Holst, underdirektør (særlig investeringssagkyndig fra 1 december 2018)
 • Anette Eberhard, direktør (særlig investeringssagkyndig udtrådt 30. april 2018)

Generalforsamlingsvalgt

 • Merete Ringsholt, bioanalytiker
 • Lone Høhne, ergoterapeut
 • Brian Errebo-Jensen, fysioterapeut
 • Mary-Ann Sørensen, kost- og ernæringsfaglig
 • Birgit Plough Jensen, jordemoder

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de tre medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er Henriette Schütze, som er CFO i Nordic Tankers Koncernen. Henriette Schütze opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Lilian Bondo (fra 5. oktober 2018)
 • Lisa Lund Holst (fra 1. december 2018)
 • Merete Ringsholt (til 4. oktober 2018). 
 • Anette Eberhard (til 30.april 2018)

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 189.480 kr. og næstformandens honorar er 126.324 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 54.060 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 126.324 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.228 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.

Honorar til Ghita Parry udbetales til Kost- & Ernæringsforbundet, honorar til Tina Lambrecht udbetales til Danske Fysioterapeuter, honorar til Tina Nør Langager udbetales til Ergoterapeutforeningen og honorar til Lillian Bondo udbetales til Jordemoderforeningen. 

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.